Céljaink
Facebook

Az Egyesület célja (1) Az egyesület tevékenységét az alábbi célok érdekében végzi:

- Az egyesület biztosítani kívánja bárki számára a sportolás, testedzési lehetőséget a sportegyesület szakosztályai által szervezett edzéseken díjazás ellenében.
- Az egyesület céljának tekinti a tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos emelését.
- Célja a szövetségek, valamint más egyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel.
- Együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja a magyar sport előmozdítása.
- Az egészséges élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, az egyesület hagyományainak ápolása.
- az egyesület érdekeinek védelme.
- hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékos fiatalok szocializációjának elősegítése, részükre speciális sportfoglalkozások szervezése, életük tartalmasabbá tétele
- határon túli magyar fiatalok bevonása a rendezvények szervezésébe

(2) Az egyesület által a fenti célok elérése érdekében végzendő tevékenységek:

- Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése
- A tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, számukra házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése.
- A szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés biztosítása.
- Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények, iskolák tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, valamint közösségi programok szervezése
- Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
- Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületekkel, szervezetekkel.
- Az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása.
- A sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek támogatása

(3) Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja szerinti, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységek közül az alábbiaknak:

a) a 1.pont szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
b) a 4. pont szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
d) a 10. pont szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
e) a 13. pont szerinti a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
f) a 14. pont szerinti sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

(4) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel.

(5) Az Egyesület vállalt feladatainak végrehajtása érdekében a jogszabály által megszabott keretek között gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.